‣ AV (B2B)

Algemene Voorwaarden (B2B) van 4B-Plus B.V. te Bathmen-Deventer (Ov.)

1 - Algemeen
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en/of rechtsverhouding tussen 4B-Plus B.V. en een wederpartij waarop 4B-Plus B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard (hierna: de "opdrachtgever"), voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene inkoop- of leveringsvoorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.


2 - Betaling
Tenzij anders aangegeven/overeengekomen dienen facturen binnen een termijn van 14 kalenderdagen na factuurdatum volledig te zijn voldaan.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan zijn betaling om welke reden dan ook op te schorten dan wel te verrekenen met enig bedrag dat hij van 4B-Plus B.V. te goed meent te hebben.

Alle goederen worden geleverd onder verlengd eigendomsvoorbehoud en blijven onder welke vorm dan ook eigendom van 4B-Plus B.V., totdat hiervoor de volledige betaling van het factuurbedrag is ontvangen.

Indien opdrachtgever niet binnen 14 dagen na factuurdatum, dan wel binnen een andere tussen partijen overeengekomen termijn, heeft betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is 4B-Plus B.V. gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels) rente in rekening te brengen. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die 4B-Plus B.V. moet maken om betaling in of buiten rechte te verkrijgen, komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever.

Bij opdrachten boven € 2.000 netto (excl. B.T.W.) geldt de volgende betalingsregeling:
- 50% betaling bij opdrachtbevestiging;
- 50% betaling binnen 14 dagen na levering goederen.


3 - Annulering / terugname
Bij speciaal bestelde producten, die niet tot het voorraadassortiment behoren van 4B-Plus B.V. of de 4B-Plus webwinkel, is annulering of terugname na levering niet mogelijk. Voor bestellingen, die bij een opdrachtgever afgeleverd moeten worden, dient een contactpersoon en een telefoonnummer aan 4B-Plus B.V. gemeld te worden.

4 - Proefplaatsingen
Bij proefplaatsingen worden de vrachtkosten doorberekend. Bij opdracht (boven € 950,00 n/n) n.a.v. een proefplaatsing, volgt creditering van de vrachtkosten.

5 - Vracht-, verzend- en administratiekosten
Bij verzending van kleinere producten en/of onderdelen per post, wordt verzend- en administratiekosten in rekening gebracht. Overige vracht- en afleverkosten worden expliciet in onze (schriftelijke) prijsopgave(n) vermeld en separaat vermeld op de factuur.

6 - Montage / inhuizen
Richtlijn betreffende kosten montage / inhuizen bedraagt 5% van het bruto verkoopbedrag excl. BTW, met een minimum van € 75,- netto (extra diensten op basis van nacalculatie/ tarieven, geldig bij montage binnen de Benelux).

7 - Reclames
Dienen binnen 48 uur na aflevering per fax of e-mail en vergezeld van een kopie van de vrachtbrief alsmede foto’s ter illustratie, aan ons te worden gemeld. Bij omruiling worden de u toegestuurde goederen gefactureerd en na retour ontvangst (acceptatie alléén in originele verpakking) gecrediteerd. Een reclame geeft de opdrachtgever geen recht om haar betaling aan 4B-Plus B.V. op te schorten.

8 - Retourzendingen
Worden alleen geaccepteerd met toestemming van 4B-Plus B.V. en in de originele verpakking. Onze vervoerders mogen de retouren alleen terugnemen in de originele verpakking en als hiervoor een originele 4B-Plus B.V. retourvrachtbrief wordt overhandigd. Retourzendingen zonder originele verpakking worden niet gecrediteerd.

9 - Garantie en reparaties
4B-Plus B.V. staat in voor de deugdelijkheid en de kwaliteit van de door haar geleverde zaken en/of verrichte diensten, een en ander met inachtneming van het volgende. 4B-Plus B.V. verstrekt geen andere garantie dan die door de fabrikant / leverancier verstrekt wordt. De verplichtingen van 4B-Plus B.V. gaan niet verder dan uit de toepasselijke fabrieksgarantie voortvloeit.

Slijtage door normaal gebruik valt uitdrukkelijk niet onder enige garantie. Geen garantie wordt afgegeven op de aan slijtage onderhevige delen van producten.

De garantie omvat slechts het herstellen respectievelijk het vervangen van de betrokken zaken. Alle schade, zowel directe als indirecte, ontstaan door het niet naar behoren functioneren of ondeugdelijk zijn van de door 4B-Plus B.V. geleverde zaken, valt buiten de garantie. De betreffende zaken worden voor rekening van de Opdrachtgever aan 4B-Plus B.V. gezonden.

Iedere garantie vervalt indien de Opdrachtgever zelf reparaties of aanpassingen heeft uitgevoerd of doen uitvoeren, alsmede indien bij het gebruik van de zaken de door de fabrikant/leverancier en/of 4B-Plus B.V. opgestelde voorschriften niet zijn opgevolgd, indien het geleverde voor andere dan normale doeleinden wordt gebruikt dan wel het geleverde op onoordeelkundige wijze wordt behandeld, gebruikt of onderhouden.

Garanties vervallen evenzeer bij een niet tijdige of niet juiste inspectie of reclame.

Indien de Opdrachtgever haar verplichtingen niet nakomt, wordt 4B-Plus B.V. als gevolg hiervan eveneens ontheven van haar (garantie)verplichtingen.

4B-Plus B.V. neemt verzoeken tot reparatie / claims onder de garantiebepalingen alleen in behandeling indien deze voorzien van een retour- of reparatiebon en/of kopie van de factuur met een duidelijke klachtomschrijving.

10 - Aansprakelijkheid
De aansprakelijk van 4B-Plus B.V. is beperkt tot nakoming van de hierboven genoemde garantieverplichtingen. Behoudens opzet of roekeloosheid van haar leidinggevenden, is 4B-Plus B.V. niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die de Opdrachtgever, diens personeel of andere hulppersonen, of een derde mochten lijden ten gevolge van de ondeugdelijkheid van de door 4B-Plus B.V. geleverde zaken of verrichte diensten, alsmede voor schade ten gevolge van niet tijdige, onjuiste of onvolledige levering van de betreffende zaken of diensten.

Slechts indien en voor zover zou worden vastgesteld dat 4B-Plus B.V. ondanks het hiervoor bepaalde voor enige aldaar bedoelde schade aansprakelijk is, geldt dat haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt is tot de hoogte van de eventueel voor haar bestaande verzekeringsdekking danwel, indien geen verzekeringsdekking mocht bestaan om welke reden dan ook, tot de factuurwaarde van de door haar geleverde zaken waarmee haar aansprakelijkheid samenhangt. In geen geval gaat de aansprakelijkheid van 4B-Plus B.V. jegens de Opdrachtgever verder dan de aansprakelijkheid van de fabrikant of leverancier jegens 4B-Plus B.V.

Het voorgaande heeft zowel betrekking op de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van 4B-Plus B.V.

Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met 4B-Plus B.V. gesloten overeenkomst of een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de Opdrachtgever in staat is aan zijn contractuele verplichtingen jegens 4B-Plus B.V. te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, schuldsanering, stillegging, liquidatie of geheel of gedeeltelijk overdracht al dan niet tot zekerheid van het bedrijf van de Opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is 4B-Plus B.V. gerechtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist en zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitlevering van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar toekomende rechten. Gedurende opschorting is 4B-Plus B.V. bevoegd en aan het eind daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering, dan wel voor gehele of gedeeltelijk ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).

In geval van opschorting wordt het bedrag van de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van eventueel reeds voldane termijn(en) en van de ten gevolge van de opschorting door 4B-Plus B.V. bespaarde kosten, en is 4B-Plus B.V. bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door haar gereserveerde, in bewerking genomen producten, materialen, onderdelen en goederen voor rekening en risico van de Opdrachtgever te doen opslaan.


11 - Overmacht
In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst door overmacht, is 4B-Plus B.V. gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat 4B-Plus B.V. tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop 4B-Plus B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder worden ook werkstakingen in het bedrijf van 4B-Plus B.V. of van derden begrepen, alsmede de situatie waar leveranciers van 4B-Plus B.V. in gebreke blijven.

4B-Plus B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen.

12 - Rechts- en forumkeuze
Op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en/of rechtsverhouding tussen 4B-Plus B.V. en de Opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.  Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede d.d. 21 februari 2013.

Catalogi (download)

Download catalogus!
Vermelde prijzen in de product-
catalogus zijn geldig tot 29.02.202
Neem contact met ons op voor
een actuele scherpe offerte!

Download catalogus!
Vermelde prijzen in de product-
catalogus zijn geldig tot 29.02.202
Neem contact met ons op voor
een actuele scherpe offerte!

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2010 - 2024 4B-Plus B.V. | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel